Tag Archives: ตัวอย่างคำกล่าวรายงานวันเด็กแห่งชาติ

คำกล่าวเปิดงานวันเด็ก ตัวอย่างคำกล่าวรายงานวันเด็กแห่งชาติ

คำกล่าวเปิดงานวันเด็ก ตัวอย่างคำกล่าวรายงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 (ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ) * * * * * * * * * * * เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ ด้วย วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 มกราคม 2554เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลสามปี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ร่วมกันจัดทำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามบนเวที กิจรรมการแสดงของนักเรียนในเขตตำบลปากน้ำท่าเรือ จับสลากของรางวัล กิจกรรมอื่น … Continue reading

Posted in วันเด็กแห่งชาติ | Tagged , , | Leave a comment