คําขวัญวันครูคําขวัญวันครู คําขวัญวันครู 2556

คําขวัญวันครู 2557

คํา ขวัญวันครู 2557 ”เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน” เจ้าของผลงานคือ นายธีธัช บรรณะทอง จังหวัดพิจิตร7

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , | Leave a comment

คําขวัญวันครู 2556 โดย นายสะอาด สีหภาค จังหวัดศรีสะเกษ

คําขวัญวันครู 2556 “แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน” เจ้าของผลงานคือ นายสะอาด สีหภาค จังหวัดศรีสะเกษ

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , | Leave a comment

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2555

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล เจ้าของคำขวัญ นางสาวขนิษฐา อุตรโส  

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , , | Leave a comment

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2554

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2554 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล เจ้าของคำขวัญ นางกนกอร ภูนาสูง

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , | Leave a comment

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2553

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2553 น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที เจ้าของคำขวัญ นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , | Leave a comment

คำขวัญวันครู พ.ศ.2552

คำขวัญวันครู พ.ศ.2552 ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู เจ้าของคำขวัญ นางนฤมล จันทะรัตน์

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , | Leave a comment

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2551

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2551 ครูของแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา เจ้าของคำขวัญ นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , | Leave a comment

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2550

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2550 สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู ปี เจ้าของคำขวัญ นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , | Leave a comment

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2549

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2549 ครูดีเป็นศรัแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู เจ้าของคำขวัญ นางพรรณา คงสง

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , | Leave a comment

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2548

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2548 ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นศรัทธาบุชาครู เจ้าของคำขวัญ นายประจักษ์ หัวใจเพชร

Posted in คําขวัญวันครู | Tagged , , | Leave a comment